ΕΜΠ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Από neolaia.gr Team 1 Απριλίου 2014

εμπ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) συνεχίζουν για 17ο έτος το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων –»Athens ΜΒΑ».

Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις είναι:

 • να έχουν αναγνωρισμένο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • να έχουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική απασχόληση μετά τη λήψη του πτυχίου.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας δύο πλήρων ημερολογιακών ετών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται εντατική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 20 μαθήματα κορμού και επιλογής, καθώς και η εκπόνηση ατομικής μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα κατά κανόνα απαιτούν, πέρα από την υποχρεωτική παρακολούθηση, αυτενέργεια των φοιτητών με συμμετοχή σε συζητήσεις στην τάξη και εκπόνηση εργασιών. Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινές 2 ή 3 φορές την εβδομάδα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και ώρες 18:00-21:30.

Οι φοιτητές καλούνται να συνεισφέρουν στο κόστος φοίτησης ποσό ύψους € 8.000. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να καλυφθεί από τον εργοδότη του φοιτητή ή από άλλους φορείς, π.χ. ΟΑΕΔ.

Αιτήσεις – Υποβολή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Έντυπο Υποβολής Αίτησης που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή κατατίθενται αυτοπροσώπως μέχρι και την Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 στις ακόλουθες Γραμματείες:

 • Γραμματεία Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Μηχανολόγων, 1ος όροφος, ώρες 12:00-14:00 κα. Άρτεμις Παπαντώνη τηλ. 210.7721894, κα. Βέρα Τζίμα, τηλ. 210.7723695
 • Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, ώρες 12:00-14:00 και απόγευμα Δευτέρα & Τρίτη 17:00-19:00, κα. Μαριάνθη Ψηλού τηλ. 210.8203690
 • Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται κατάθεση τέλους € 45 στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 110/47040107 (ΕΛΚΕ ΟΠΑ).

Δικαιολογητικά

Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Υπογεγραμμένο αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, όπως αποστέλλεται με email από το Σύστημα στον υποψήφιο.

Φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού τραπεζικής κατάθεσης του τέλους αξιολόγησης
Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο).

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο).

Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο).

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 • Δύο εμπιστευτικές (σφραγισμένες από τον συντάκτη τους) συστατικές επιστολές – το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα είναι υποβοηθητικό αλλά όχι δεσμευτικό.
 • Πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας, π.χ. Proficiency, Advanced, Lower, πρόσφατα αποκτηθέντα TOEFL (score  64) ή IELTS (score  6) ή TOEIC (score  505), σπουδές ή αποδεδειγμένη εργασία σε αγγλόφωνη χώρα.
 • Πιστοποίηση εργοδοτών για προϋπηρεσία και τρέχουσα απασχόληση ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή άλλα αποδεικτικά προϋπηρεσίας.
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

Θα εκτιμηθούν:

 • Πιστοποιημένη γνώση άλλων ξένων γλωσσών, GMAT κ.λ.π.
 • ­Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων

Επιλογή

Ο αριθμός των εισακτέων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 30 άτομα.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από Επιτροπή Επιλογής που απαρτίζεται από διδάσκοντες και των δύο Ιδρυμάτων, η εισήγηση της οποίας επικυρώνεται από το όργανο διοίκησης του Προγράμματος που είναι η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, θα κληθεί αριθμός τουλάχιστον διπλάσιος του αριθμού των εισακτέων σε προσωπική συνέντευξη η οποία θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα γνωστοποιηθούν μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014.

Τα μαθήματα του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 θα αρχίσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2014.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486