Πανεπιστήμιο Πατρών: Μεταπτυχιακό «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη»

Από neolaia.gr Team 8 Μαΐου 2017

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή!

Το  Διαπανεπιστημιακό‐Διατμηματικό  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.)  των  Παιδαγωγικών  Τμημάτων  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  των  Πανεπιστημίων Πατρών και Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  παρέχει  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης με τίτλο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη  (Master’s Degree:  Higher Education Policy. Theory and Praxis») (ΦΕΚ 1338/τ.Β´/ 02‐07‐2015, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1028/τ.Β’/13/04/2016). Η διάρκεια σπουδών είναι  τρία  (3)  ακαδημαϊκά  εξάμηνα,  στα  οποία  συμπεριλαμβάνεται  η  μεταπτυχιακή  διπλωματική  εργασία.  Η  φοίτηση  προϋποθέτει  υποχρεωτική  παρουσία  στα  μαθήματα.  Το  πρόγραμμα  θα  ξεκινήσει  τον  Οκτώβριο  του  2017.  Τα  μαθήματα  θα  γίνονται  Σάββατο  και  Κυριακή.  Κατ’  εξαίρεση  μπορεί  να  γίνουν  και  κάποιες  Παρασκευές  απόγευμα.  Έδρα  μαθημάτων  και  λοιπών  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  την  συμμετοχή  των  υποψηφίων  μεταπτυχιακών  φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου  ή  ΤΕΙ της  ημεδαπής  ή  και  αντίστοιχων  αναγνωρισμένων  από  το  ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ  τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής

(β)  Για  τους  αλλοδαπούς  υποψηφίους,  οι  οποίοι  κατέχουν  πτυχίο  ιδρύματος  ανώτατης  εκπαίδευσης  ισότιμο  με  εκείνο  των  ελληνικών  ΑΕΙ,  απαιτείται  πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από  δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς

(γ)  Οι  επί  πτυχίω  φοιτητές  έχουν  δικαίωμα  να  υποβάλλουν  υποψηφιότητα  στο  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την  εξεταστική  του  Ιουνίου  2017.  Οι  υποψήφιοι  αυτοί  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  βεβαίωση  ολοκλήρωσης  των  σπουδών  τους  και  αναλυτική  βαθμολογία  στη  γραμματεία του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών έως τις 20/07/2017.\

Δες περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών  γίνεται με μοριοδότηση των  προσόντων  τους.  Η  μοριοδότηση  περιγράφεται  αναλυτικά  στην  ιστοσελίδα  του  Δ.Δ.Π.Μ.Σ (http://mahep.upatras.gr).

Υποβολή Υποψηφιότητας 

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  πρέπει  να  κατεβάσουν την αίτηση υποψηφιότητας από το σύνδεσμο:     http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/ddpms2017‐18

Στη  συνέχεια  πρέπει  να  υποβάλουν  ηλεκτρονικά σε  μορφή  pdf  μέσω  της  πλατφόρμας  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από  τις  28/04/2017  έως  τις  30/06/2017. Τα  αποτελέσματα  της  μοριοδότησης  θα ανακοινωθούν έως τις 10/7/2017 και έως τις 25/7/2017 οι υποψήφιοι καλούνται να  καταθέσουν  την 1η δόση  διδάκτρων. Μετά  το πέρας  της  διαδικασίας και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μπορεί να γίνει και δεύτερος κύκλος προκήρυξης το  πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίς μπορείτε να δείτε εδώ!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486