Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ».

Από neolaia.gr Team 11 Μαΐου 2017

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 την εισαγωγή έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ».


Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στις κατευθύνσεις:
1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Ο Κανονισμός του ΠΜΣ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος: http://www.samos.aegean.gr/samos_math/pms/akadimaika.html.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών και Οικονομικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου µε τις παραπάνω σχολές, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος. Υποψήφιες/οι δύνανται να είναι και όσες/οι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017.

H επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητριών/τών γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
– Γενικός βαθμός πτυχίου
– Βαθμολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα που είναι σχετικά µε τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
– Επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο)
– Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα της/του υποψήφιας/ου
– Προσωπική συνέντευξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academicsel/msconlineapplicationselέως και την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, καθώς και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
4. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (αν υπάρχει)
6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
7. Συστατικές Επιστολές (προαιρετικές)

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά, οι υποψήφιες/οι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Στη συνέχεια, οι υποψήφιες/οι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος στο Καρλόβασι της Σάμου, είτε διαδικτυακά, εντός του Ιουνίου, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγήτριες/τές του Τμήματος. Τα ονόματα των επιτυχουσών/όντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Τμήματος ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κα Ελλήνα Μητροπούλου, τηλ: 2273082103, φαξ: 2273082309, dmmath@aegean.gr).

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486