Μηχανογραφικό 2017: Προσοχή! Τι ισχύει για τροποποίηση ή αναίρεση

Από neolaia.gr Team 21 Ιουνίου 2017

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το Μηχανογραφικό 2017. Δείτε εδώ τι πρέπει να προσέξετε στην οριστικοποίηση, την τροποποίηση ή την αναίρεση της αίτησης.

Η διαδικασία κατάθεσης για το Μηχανογραφικό 2017 από πλευράς υποψηφίων απαιτεί την χρήση του μοναδικού –για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά- ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ καθώς και τουσχετικού ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, τον οποίο ο υποψήφιος έχει δημιουργήσει σε προγενέστερο χρονικό σημείο στη Σχολική του Μονάδα.

Με την χρήση των παραπάνω στοιχείων, ο υποψήφιος μπορεί να προσπελάσει το σύστημα για την καταχώριση του Μηχανογραφικού του δελτίου, επιλέγοντας τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που τον ενδιαφέρουν, με τη σειρά προτεραιότητας που ο ίδιος επιθυμεί.

Ο υποψήφιος, ακολουθώντας τα βήματα που έχει κάνει κατά την αρχική καταχώριση του Μηχανογραφικού του Δελτίου, μπορεί να εισέλθει στο σύστημα και να προβεί σετροποποιήσεις των επιλογών του Μηχανογραφικού του Δελτίου, όσες φορές επιθυμεί μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες και να προβεί σε ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Όταν ο υποψήφιος κρίνει πως το Μηχανογραφικό του Δελτίο είναι οριστικό και έτοιμο για καταχώριση στο Υπουργείο και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, θα πρέπει ναπροβεί στην τελική πράξη ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ του Μηχανογραφικού του (βλ. κεφάλαιο 4), μέσω https://exams.it.minedu.gov.gr

Αναίρεση Οριστικοποίησης για το Μηχανογραφικό 2017

Παρότι η διαδικασία τροποποίησης των συμπληρωμένων από τους υποψηφίους μηχανογραφικών δελτίων θα είναι διαθέσιμη για εύλογο χρονικό διάστημα, θα δοθεί υπό
προϋποθέσεις και η δυνατότητα ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης λανθασμένων επιλογών.

Η διαδικασία αναίρεσης προϋποθέτει την προσέλευση του υποψηφίου στη Σχολική του Μονάδα (σε εργάσιμες ώρες και μέρες), καθώς μόνο μέσω της Σχολικής Μονάδας θα μπορέσει να γίνει αναίρεση της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού. Εν συνεχεία, ο υποψήφιος θα πρέπει να οριστικοποιήσει ξανά το Μηχανογραφικό του Δελτίο ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφουμε στο κεφάλαιο 4.

Η διαδικασία αναίρεσης οριστικοποιημένων μηχανογραφικών δελτίων, θα είναι αυστηρά εντός της ημερομηνίας υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου.

Προαπαιτούμενα για το Μηχανογραφικό 2017

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ είναι διαδικτυακή εφαρμογή. Για την χρήση και λειτουργία του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ απαιτείται η χρήση απλώς και μόνο ενός ευρέως διαδεδομένου φυλλομετρητή (browser).

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί στους φυλλομετρητές Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Chrome και Opera.

Παρά ταύτα, οι προγραμματιστικές επιλογές που έχουν γίνει κατά την ανάπτυξη του συστήματος από την ομάδα προγραμματισμού εξασφαλίζουν συμβατότητα με την πλειοψηφία των σύγχρονων φυλλομετρητών (πέραν των προαναφερομένων).

Προσοχή!

Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του Πληροφοριακού συστήματος στο φυλλομετρητή σας αποτελεί η ενεργοποίηση της χρήσης cookies.

O τρόπος για την χρήση των cookies διαφέρει τόσο από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή όσο και σε διαφορετικές εκδόσεις φυλλομετρητών και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος του παρόντος εγχειριδίου.

Σε όλη τη διάρκεια χρήσης του πληροφοριακού συστήματος από τους υποψηφίους, λειτουργεί χρονομετρητής στο menu της εφαρμογής, ο οποίος κάθε φορά δείχνει στο χρήστη
το χρονικό διάστημα το οποίο το σύστημα μπορεί ακόμη να παραμείνει ενεργό, χωρίς ο χρήστης του να έχει προβεί σε κάποια αλλαγή ή αποθήκευση.

Εάν ο Υποψήφιος διαπιστώσει ότι ο χρόνος λήγει και επιθυμεί να συνεχίσει να βρίσκεται στη φόρμα, θα πρέπει να προβεί σε πάτημα του κουμπιού επόμενο ώστε να μετακινηθεί στην επόμενη φόρμα για να επανεκκινήσει ο timer και εν συνεχεία να επιστρέψει στη φόρμα ή να προβεί σε προσωρινή αποθήκευση του Μηχανογραφικού του και να εισέλθει πάλι στο σύστημα
για να συνεχίσει.

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, ο υποψήφιος οδηγείται στη φόρμα των Γενικών Στοιχείων.Τα περισσότερα από τα πεδία στη φόρμα αυτή είναι ήδη συμπληρωμένα από τα στοιχεία πουέχουν συλλεχθεί από το σχολείο που φοιτά, καθώς και από τις επιλογές του στην Αίτηση – Δήλωση.

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να προβεί σε έλεγχο ορθότητας των αναφερομένων στη φόρμα και σε περίπτωση λάθους, θα πρέπει να σταματήσει τη διαδικασία και να απευθυνθεί στη Σχολική Μονάδα όπου απέκτησε τον κωδικό ασφαλείας.

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (είτε το σταθερό είτε το κινητό), καθώς επίσης και τον αριθμό ταυτότητάς του.

Με το πέρας και την ολοκλήρωση από την μεριά του υποψηφίου της συμπλήρωσης των Σχολών προτίμησης, ο υποψήφιος οδηγείται στην σελίδα της σύνοψης. Στην σελίδα αυτήπαρουσιάζεται συνοπτικά το σύνολο των επιλογών του υποψηφίου, δηλαδή τόσο τα επιλεγμένα από τον ίδιο Επιστημονικά Πεδία, όσο και το σύνολο των Σχολών επιλογής του, κατά αύξουσα σειρά προτίμησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία της σύνοψης είναι ορθά, και ο υποψήφιος συμφωνεί τόσο με τις επιλεγμένες Σχολές και Τμήματα όσο και με την επιλογή της σειράς του, ο υποψήφιος μπορεί να προχωρήσει σε Προσωρινή Αποθήκευση, πατώντας το σχετικό κουμπί στο τέλος της φόρμας σύνοψης, οπότε και θα εκκινήσει η εκτύπωση του Προσωρινού Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού του υποψηφίου, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί.

Πληροφορία

Σημειώνεται ότι η αποθήκευση στο σημείο αυτό είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ. Ο Υποψήφιος, επανερχόμενος στο σύστημα, έχει τη δυνατότητα τροποποίησης των επιλογών του όσες φορές επιθυμεί. Για την οριστική κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου στο Υπουργείο, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της οριστικοποίησης όπως αυτή παρουσιάζεται
στο κεφάλαιο 4.

ΥΠΟΒΟΛΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για το Μηχανογραφικό 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Εισερχόμενος στο σύστημα, ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να ελέγξει ξανά τα στοιχεία του Μηχανογραφικού του Δελτίου, αλλά και να προβεί στις τελικές αλλαγές που ενδεχομένως
θέλει να κάνει.

Η διαδικασία οριστικοποίησης ενός Μηχανογραφικού Δελτίου απαιτεί την ύπαρξη καταχωρισμένου Μηχανογραφικού Δελτίου από την μεριά του Υποψηφίου ακολουθώντας τα βήματα της παραγράφου 3. Χωρίς καταχωρισμένο Μηχανογραφικό Δελτίο, η διαδικασία δεν θα προχωρήσει.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Με το πέρας της σύνοψης, ο υποψήφιος μπορεί να προχωρήσει εάν το επιθυμεί σε Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού του Δελτίου με το πάτημα του κουμπιού Οριστική Υποβολή.

Σημειώνεται ότι στην οριστική υποβολή το μηχανογραφικό του υποψηφίου έχει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Σημειώνεται ότι ο Υποψήφιος θα πρέπει να εκτυπώσει την τελική εκτύπωση και να την κρατήσει ως αποδεικτικό οριστικοποίησης του Δελτίου του.

Προσοχή!

Μετά και την τελική οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και ο Υποψήφιος δεν μπορεί να
προβεί σε περαιτέρω αλλαγές.

Πληροφορία

Σημειώνεται πως την παραπάνω εκτύπωση, θα παραλαμβάνει εφεξής ο υποψήφιος, κάθε φορά που θα εισέρχεται στο σύστημα.

Παρότι η διαδικασία τροποποίησης των συμπληρωμένων από τους υποψηφίους μηχανογραφικών δελτίων θα είναι διαθέσιμη για εύλογο χρονικό διάστημα, θα δοθεί φέτος
υπό προϋποθέσεις και η δυνατότητα αναίρεσης οριστικοποιημένων Μηχανογραφικών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης λανθασμένων επιλογών.

Η διαδικασία αναίρεσης, προϋποθέτει τη προσέλευση του υποψηφίου στη Σχολική του Μονάδα (σε εργάσιμες ώρες και μέρες), καθώς μόνο μέσω της Σχολικής Μονάδας θαμπορέσει να γίνει αναίρεση της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού. Εν συνεχεία, ο υποψήφιος θα πρέπει να οριστικοποιήσει ξανά το Μηχανογραφικό του Δελτίοακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφουμε στο κεφάλαιο 4.2. Η διαδικασία αναίρεσης θα είναι αυστηρά εντός της ημερομηνίας υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Μετά και την τελική οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και ο Υποψήφιος δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω αλλαγές.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486