Ζώα: Νόμοι και προεδρικά διατάγματα στην Ελλάδα.

Από Λουΐζα Πολιτάκη 20 Ιανουαρίου 2018

Όλοι οι νόμου που μπορεί να θέλεις να μάθεις για τα ζώα στην Ελλάδα βρίσκονται εδώ!

Υπάρχουν αρκετοί νόμοι και προεδρικά διατάγματα για τα ζώα στην χώρα μας και καλό είναι να τους γνωρίζουμε. Παρακάτω, θα βρείτε μία λίστα με αναλυτικά, όλους τους νόμους.

 • N. 4039/2012 02.02.2012

Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

 • Ν. 3983/2011 – ΦΕΚ Α 144/17.6.2011

«Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις»
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=jpzoMfylkWU%3d&tabid=506&language=el-GR

 • Νόμος 3937 / 2011 – ΦΕΚ Α 60 / 31.03.2011

Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VZbL6W%2f0OL4%3d&tabid=506&language=el-GR

 • Νόμος 3889 / 2010 – 182 Α / 14.10.2010

Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h1wqDS%2fNDHg%3d&tabid=506&language=el-GR

 • Νόμος 3818/2010 – ΦΕΚ Α 17/16.02.2010

Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=F92cRWom%2bUY%3d&tabid=506&language=el-GR

Νομοθεσία Προστασίας Άγριας Ζωής

 • Σύμβαση της Βέρνης (Παραρτήματα II & III), «Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης»-  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104
 • Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992, «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» –  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EL:HTML
 • Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμόν 67, ΦΕΚ 23/Α/30-1-81, «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας επ’αυτών»-  http://www.herpetofauna.gr/gallery/file/document.pdf
 • Σύμβαση CITES, «Για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
  Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. Τα κράτη-μέρη της Σύμβασης, έχουν συμφωνήσει στην τήρηση και εφαρμογή ενιαίων αρχών, κανόνων και συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προκειμένου να προστατευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. – https://www.cites.org/

Άλλες Νομοθεσίες Περιβάλλοντος

 • ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΝΔ. 86/1969.pdf – http://old.law.uoa.gr/crime-research/thira.pdf
 • ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (της Δρ. Αγγελικής Καλλία-Αντωνίου) – https://solon.org.gr/
 • Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/15-16.10.1986)  – http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%CE%9D+1650+1986.pdf?bodyId=897760
 • Εγκύκλιος για Λαθρουλοτομία- http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Z7xPbYtMyUo%3d&tabid=367&language=el-GR
 • Πίνακας Παραβάσεων του Νόμου «Περί Θήρας»- http://www.e-fox.gr/index.php/2014-02-19-11-01-59/nomoi-thiras/92-nomos-86-69-fek-7-a-69

 

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486