Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Η πρόταση 19 σημείων για ένα καλύτερο Ίδρυμα

Από neolaia.gr Team 21 Ιουλίου 2018

Οι παρατηρήσεις αυτές στάλθηκαν στο υπουργείο Παιδείας, ενώ θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με σκοπό η νέα ακαδημαϊκή αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της περιφέρειας και της χώρας στο σύγχρονο περιβάλλον.

Τα 19 σημεία

Ειδικότερα οι 19 Προτάσεις και Παρατηρήσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επί της πρότασης του ΥΠΠΕΘ για τη «Νέα Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», είναι οι εξής:

1. Σχέδιο χρηματοδότησης και στελέχωσης με νέα μέλη ΔΕΠ

Η Σύγκλητος επισημαίνει ότι η πρόταση του Υπουργείου θα πρέπει να συνοδευτεί άμεσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο χρηματοδότησης και στελέχωσης με νέα μέλη ΔΕΠ. Για την επιτυχή έκβαση του σχεδίου και την ομαλή λειτουργία των νέων Τμημάτων θα απαιτηθούν τουλάχιστον 110 νέες θέσεις ΔΕΠ, κατανεμημένες εμπροσθοβαρώς στην περίοδο 2018-20. Την κατανομή των θέσεων θα πρέπει να αποφασίσει η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος, καθώς, αρκετά από τα υφιστάμενα Τμήματα έχουν αποστελεχωθεί με τις πρόσφατες αφυπηρετήσεις, ή δεν πρόλαβαν να στελεχωθούν επαρκώς. Επίσης, θα απαιτηθεί αύξηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πέραν αυτής που θα προκύψει από τη συνένωση των Προϋπολογισμών των τριών Ιδρυμάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί το κόστος ενσωμάτωσης των υποδομών των ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο.

2. Μετακίνηση των μελών ΔΕΠ από το Γενικό Τμήμα στα Τμήματα του Πανεπιστημίου

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η διάταξη για την μετακίνηση των μελών ΔΕΠ από το Γενικό Τμήμα στα Τμήματα του Πανεπιστημίου θα πρέπει να γίνει πιο σαφής, καθώς ο πρόσφατος νόμος περί μετακινήσεων απαιτεί παραμονή 5 ετών στο ίδιο Τμήμα και απόφαση Υπουργού για την ολοκλήρωση της μετακίνησης. Η διάταξη θα πρέπει να ορίζει ρητά τη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται διοικητικά στο εσωτερικό του Ιδρύματος χωρίς να απαιτείται απόφαση Υπουργού και να αναθέτει την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη λήψη απόφασης για μετακίνηση στις Γενικές Συνελεύσεις, Προσωρινές Γενικές Συνελεύσεις και τις Διοικούσες Επιτροπές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

3. Ενταξη των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο

Η Σύγκλητος επισημαίνει την έλλειψη μιας γενικής ρύθμισης από την πλευρά του Υπουργείου στα θεσμικά ζητήματα και κυρίως αυτά που αφορούν στην ένταξη των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο. Η ρύθμιση αυτή, η οποία θα μπορούσε να είναι αντίστοιχη με αυτή που προτείνεται για το ΠΘ, θα έπρεπε να ισχύει για όλα τα Ιδρύματα.

4. Ο αριθμός των εισακτέων

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι ο αριθμός των εισακτέων τόσο στα νέα, όσο και στα υφιστάμενα τμήματα του ΠΘ θα πρέπει να κινείται σε λογικά επίπεδα ώστε να στηρίξει το εγχείρημα της ακαδημαϊκής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες και υψηλό επίπεδο σπουδών. Υπάρχουν διεθνώς αποδεκτοί λόγοι φοιτητών/καθηγητών ανά γνωστικό πεδίο και το Υπουργείο θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα τους τηρήσει, τόσο για τα νέα, όσο και για τα υφιστάμενα Τμήματα. Η επιλογή αυτή διευκολύνεται από τη δημιουργία διετών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο ΠΘ, τα οποία δύνανται να απορροφήσουν σημαντικό μέρος των αποφοίτων Λυκείου.

5. Τμήμα Ιατρικής

Η Σύγκλητος υιοθετεί την απόφαση του Τμήματος Ιατρικής να μετασχηματιστεί σε μονοτμηματική Ιατρική Σχολή. Η αιτιολόγηση του αιτήματος έχει κατατεθεί με τη μορφή απόφασης της ΓΣ του Τμήματος Ιατρικής και επισυνάπτεται.

6. Η έδρα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Η Σύγκλητος προτείνει η έδρα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών να βρίσκεται στο Βόλο, έδρα του παλαιότερου Τμήματος της Σχολής, το οποίο θα αναλάβει σε μεγάλο βαθμό και την υλοποίηση της ανάπτυξης των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων που ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

7. Το Τμήμα Πληροφορικής στη Λαμία

Η Σύγκλητος υιοθετεί την άποψη ότι το Τμήμα Πληροφορικής στη Λαμία οφείλει να διατηρήσει την ονομασία του (να μην μετατραπεί σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών), καθώς αυτή συνδέεται με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Η αλλαγή της ονομασίας του Τμήματος θα έθετε σε κίνδυνο τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών/τριών σε σχέση με την εγκεκριμένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

8. Το καθεστώς εργασίας

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης της νέας αρχιτεκτονικής του ΠΘ η πολιτεία χρειάζεται να λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες που να ρυθμίζουν το καθεστώς εργασίας καθώς και τις θέσεις του μη-καθηγητικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου κλάδου, με εσωτερικές διαβαθμίσεις με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα και την εμπειρία των συναδέλφων και με καταληκτική βαθμίδα εκείνη του Λέκτορα. Η ρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος καθώς και για την τήρηση της ισονομίας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με δεδομένη μάλιστα την ένταξη στο προσωπικό του ΠΘ Λεκτόρων Εφαρμογών προερχόμενων από αντίστοιχες βαθμίδες των ΤΕΙ.

9. Κατατακτήριες για τους αποφοίτους των ΤΕΙ

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η δυνατότητα συνέχισης σπουδών απόφοιτων των σημερινών ΤΕΙ σε τμήματα του ΠΘ πρέπει να ακολουθεί την ισχύουσα διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων.

10. Παιδαγωγικά Τμήματα

Στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής του ιδρύματος η Σύγκλητος ζητά την ένταξη στο νομοσχέδιο και την στήριξη της Πολιτείας για τη δημιουργία Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στον Βόλο ώστε να ενισχυθούν ακαδημαϊκά τα υπάρχοντα Παιδαγωγικά Τμήματα και να ενισχυθεί επίσης η διάχυση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο στην κοινωνία.

11. Ερευνητικά Ινστιτούτα

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι οι τίτλοι των προτεινόμενων Ερευνητικών Ινστιτούτων θα πρέπει να οριστικοποιηθούν στο επόμενο διάστημα με νεότερη απόφαση της Συγκλήτου επί του θέματος, καθώς οι προτάσεις δεν συνοδεύονται από ένα τεκμηριωμένο σχέδιο σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και καθώς κατατέθηκαν και άλλες προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν. Αν παραμείνει η πρόταση του Υπουργείου, η Σύγκλητος υιοθετεί τις επιπλέον προτάσεις που κατατέθηκαν για τη δημιουργία νέων θεματικών Ινστιτούτων έρευνας και συγκεκριμένα: 1. Ινστιτούτο Διδακτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών που προτείνεται από τους Προέδρους των τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων και τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και 2. Ινστιτούτο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

12. Διαβούλευση

Η Σύγκλητος επισημαίνει ότι η διαδικασία της σύντομης διαβούλευσης μέσα στο καλοκαίρι επί της ουσίας στερεί την ευκαιρία σε επιμέρους Τμήματα του Πανεπιστημίου να τοποθετηθούν επί της πρότασης του ΥΠΕΠΘ. Επιπλέον, μέλη της Συγκλήτου έκριναν ότι η πρόταση του Υπουργείου θα έπρεπε να περιέχει καλύτερη τεκμηρίωση ως προς την επιλογή των νέων Τμημάτων καθώς και μια πιο αναλυτική παρουσίαση των επιδιωκόμενων στόχων του εγχειρήματος.

13. Γεωπονική Σχολή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος διαφώνησε με την απόφαση της Συγκλήτου και τη δημιουργία δύο νέων Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής στη Λάρισα, ισχυριζόμενος ότι η απόφαση βασίζεται ως επί το πλείστο σε προσωπικές απόψεις των μελών της Συγκλήτου χωρίς διαβούλευση και εξουσιοδότηση -ως θα άρμοζε λόγω της οξύτητας του θέματος- από τα συλλογικά όργανα που αντιπροσωπεύουν, εντός του ασφυκτικού χρονικού διαστήματος των 48 ωρών από την πρόσκληση στην παρούσα συνέλευση. Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται και στο Ψήφισμα του Τμήματος του, το οποίο επισυνάπτεται.

14. Δημιουργία τμημάτων στην Άθληση, Υγεία και Αναψυχή στην Αγγλική Γλώσσα και Φυσικοθεραπείας

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού πρότεινε τη δημιουργία Προπτυχιακού Τμήματος στην Άθληση, Υγεία και Αναψυχή στην Αγγλική Γλώσσα, ενδεχομένως σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Επίσης, πρότεινε το Τμήμα Φυσικοθεραπείας να αποτελεί Τμήμα της Σχολής Φυσικής Αγωγής, Διαιτολογίας και Φυσικοθεραπείας.

15. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος επεσήμανε την αναγκαιότητα να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Αγροτεχνολογίας η καινοτομία της Αλιευτικής Τεχνολογίας, καθώς και τη θεσμοθέτηση στο σχέδιο του Υπουργείου της συνεργασίας του Τμήματός του με το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι.

16. Νέο Τμήμα Δημόσιας Υγείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας και ο Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής υποστηρίζουν την ίδρυση νέου Τμήματος Δημόσιας Υγείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα στην Καρδίτσα. Η ίδρυση του νέου Τμήματος ήταν ομόφωνη πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς αυτό αφορά σε ένα σημαντικό και διακριτό επιστημονικό πεδίο. Αυτό θα είναι το πρώτο Τμήμα Πανεπιστημιακού επιπέδου στην Ελλάδα. Ο Κοσμήτορας διευκρίνισε ότι το τμήμα αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία ισχυρού ακαδημαϊκού πόλου στην Καρδίτσα και θα προσδώσει δυναμική στα υφιστάμενα τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας.

17. Ιδρυση Τμήματος Ψυχολογίας

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής πρότεινε την ίδρυση ενός Τμήματος Ψυχολογίας. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται σε απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία επισυνάπτεται.

18. Δημιουργία τμήματος Τουρισμού στην Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Μέλη της Συγκλήτου προτείναν τη δημιουργία τμήματος Τουρισμού στην Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών στον Βόλο, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία τμήματος Τουρισμού στον Βόλο αφενός συνάδει με την ιδιαίτερη παραγωγική και ιστορική φυσιογνωμία της Μαγνησίας ενώ σαφώς θα στηρίξει τη δυναμική ανάπτυξη των τουριστικών δομών σε ολόκληρη της περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Κεντρική Ελλάδα.

19. Κατάργηση της Σχολής Τεχνολογίας στη Λάρισα

Μέλη της Συγκλήτου πρότειναν την κατάργηση της Σχολής Τεχνολογίας στη Λάρισα, καθώς δημιουργεί σύγχυση ως προς το αντικείμενο των σπουδών. Στο ίδιο θέμα και για τον ίδιο λόγο ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών πρότεινε τη μετονομασία της Σχολής Τεχνολογίας σε ‘Σχολή Εφαρμογών Τεχνολογίας’ και κατέθεσε Ομόφωνο Ψήφισμα του Τμήματός του. Για το θέμα αυτό, όμως, υπήρξαν και άλλες απόψεις.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486