39 Θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε δημοτική κατασκήνωση της χώρας – Δείτε την προκήρυξη!

Από neolaia.gr Team 20 Μαΐου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε δημοτική κατασκήνωση της χώρας, μέσω σχετικής προκήρυξης που δημοσιεύτηκε.

Παρακάτω θα βρεις όλες τις αναλυτικές πληροφορίες:

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προσκαλεί:

Κάθε ενδιαφερόµενο/η, για τη στελέχωση της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης µε θέσεις Οµαδαρχών/ισσών και Κοινοταρχών/ισσών. Οι Οµαδάρχες/ισσες που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ηµερών η κάθε µία. Οι Κοινοτάρχες/ισσες που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους των (13) δεκατριών ηµερών η κάθε µία, σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα:

1η περίοδος : από 17/6/2019 έως 29/6/2019
2η περίοδος : από 1/7/2019 έως 13/7/2019
3η περίοδος : από 15/7/2019 έως 27/7/2019
4η περίοδος : από 29/7/2019 έως 10/8/2019

6 Κοινοτάρχες, για καθεµία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους
3 Κοινοτάρχες, για την 4η περίοδο
30 Οµαδάρχες, για κάθε µία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
3. Πρόσφατη, απλή φωτογραφία µεγέθους τύπου ταυτότητας (προσώπου)
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης.
5. Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΚΟ ή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας ώστε να πιστοποιείται η µόνιµη κατοικία (για τους µόνιµους κατοίκους) ή πιστοποιητικό γέννησης από το ∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου Νέας Ιωνίας (για τους δηµότες)
6. Πιστοποιητικό υγείας (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία), υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από Ιατρό.
7. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωµατωµένη στην αίτηση) ή βεβαίωση φορέα από την οποία να αποδεικνύεται προηγούµενη εµπειρία σε Κατασκηνώσεις ∆ηµοσίου, Ιδιωτικού ή µη Κερδοσκοπικού φορέα.
8. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωµατωµένη στην αίτηση) του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής , β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή , ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, στα γραφεία της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας στην διεύθυνση : Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14231. Ολόκληρη η ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολληµένη στο ∆ηµαρχείο(Αγίου Γεωργίου 40) και στο κτίριο της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας (Καρολίδου 4) καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης, του πιστοποιητικού υγείας καθώς και τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, στο ∆ηµαρχείο ή στο κτίριο της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας ή στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.neaionia.gr -Προκηρύξεις.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/5/2019 έως 31/5/2019.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

Δείτε ακόμα: 64 θέσεις εργασίας ανοίγουν σε Δήμους της χώρας – Δείτε αναλυτικά!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486