64 θέσεις εργασίας ανοίγουν σε Δήμους της χώρας – Δείτε αναλυτικά!

Από neolaia.gr Team 20 Μαΐου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε δήμους ολόκληρης της χώρας, μέσω σχετικών προκηρύξεων που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να διεκδικήσουν κάποια από τις διαθέσιμες θέσεις, υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους, αφού αρχικά ακολουθήσουν τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Ειδικότερα:

6 θέσεις εργασίας – Δήμος Δράμας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), με την παρακάτω ειδικότητα και θέση:

1 ΠΕ Ψυχολόγων

1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

1 ΠΕ ή ΤΕ Διατροφολόγος

1 ΠΕ Οικονομολόγος-Διοικητικός

1 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

1 ΠΕ Θεατρολόγος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία
2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 «περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης» και ότι έχει την υγεία και την φυσική καταλληλότητα.
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
7. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας:

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66133, Δράμα, Ν. Δράμας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Λουκίδου Ευανθίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2521350682). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων
των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486