ΔΕΗ: Θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν με νέα προκήρυξη – Δείτε τις ειδικότητες!

Από neolaia.gr Team 30 Μαΐου 2019

ΔΕΗ: Δείτε αναλυτικά!

Με νέα προκήρυξη που δημοσίευσε η ΔΕΗ, ανακοινώθηκαν νέες θέσεις εργασίας , με τις προσλήψεις να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.

Αναλυτικότερα:

Ανακοινώνεται από τη ΔΕΗ η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Ορυχείων που εδρεύουν στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού_ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, με σήμανση έκδοσης «15.02.2019» για την πρόσληψη σε
Λαγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕǾ ΑΕ ή της ȁǿΓȃǿΤǿȀǾΣ..Α.Ε.» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΙΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΑΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ., ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Τ.Κ.222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντας την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ’ όψιν κας Κουτουζή Βασιλικής ή κας Καλαθά Αγγελικής ή κου Ηλιόπουλου Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 30/05/2019 μέχρι 10/06/2019

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Παράρτημα

Δείτε επίσης: ΑΣΕΠ: Τελευταία ευκαιρία να υποβάλλεις αίτηση για μία από τις 448 θέσεις εργασίας στον ΕΦΚΑ!
ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486