57 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στον δημόσιο τομέα – Δείτε αναλυτικά!

Από neolaia.gr Team 7 Ιουνίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στο ελληνικό δημόσιο, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν. Αν ενδιαφέρεσαι για κάποια από τις παρακάτω ανοιχτές θέσεις, τότε δεν έχεις παρά να τη διεκδικήσεις, υποβάλλοντας την αίτησή σου, αφού αρχικά ακολουθήσεις προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στην αντίστοιχη προκήρυξη.

Ειδικότερα:

30 θέσεις εργασίας – ΣΠΑΠ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη τριάντα (30) ατόµων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2019 και συγκεκριµένα για άµεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, µε τρίµηνη σύµβαση (βάσει του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 09/2019 Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεµηθούν ως εξής: Είκοσι Τεσσάρων (24) ατόµων µε ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και Έξι (6) ατόµων µε ειδικότητα ∆Ε οδηγών.

24 ΥΕ (16) ΕΡΓΑΤΕΣ
6 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται από τον Ν.3584/07.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου.
5. Απολυτήριος Τίτλος (µόνο για οδηγούς).
6. Άδεια οδήγησης (µόνο για οδηγούς).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) από 10/06/2019 έως και 14/06/2019 , και ώρες από 10:30-13:30.

Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων θα παραταθεί η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για άλλες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Η γνωστοποίηση θα γίνει µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του Συνδέσµου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 213 2038 292 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486