ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι διορισμοί των επιτυχόντων της 3Κ/2018 – Δείτε αναλυτικά!

Από neolaia.gr Team 5 Ιουλίου 2019

ΑΣΕΠ: Δείτε τα δικαιολογητικά!

Tην Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ της προκήρυξης 3Κ/2018.

Τώρα και σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών, ενεργοποιείται η διαδικασία πρόσληψης των 8.166 επιτυχόντων σε Δήμους όλης της χώρας, ενώ στη σχετική εγκύκλιο, αναγράφονται αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη των επιτυχόντων.

Οι επιτυχόντες της 3Κ/2018, καλούνται να προσκομίσουν στον φορέα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται, προκειμένου να διοριστούν.

Δείτε τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν:

α) Σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη (σελ. 329 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διορισμός-Πρόσληψη»), οι διοριζόμενοι/προσλαμβανόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο του διορισμού/πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού/πρόσληψης που βαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ν.3242/2004, ν.3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013).

β) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψήφιους μπορεί να είναι πρόσφατης έκδοσης. Σε εξαιρετική περίπτωση που οι διοριστέοι κατέθεσαν στο ΑΣΕΠ πρωτότυπα δικαιολογητικά (τίτλος σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος), αντίγραφα αυτών θα τα αναζητήσουν από την εκδούσα αρχή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για διορισμό, δε διαθέτουν αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσαν στο ΑΣΕΠ (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση ανεργίας, βεβαίωση εμπειρίας κτλ), πρέπει να τα αναζητήσουν οι ίδιοι από τους φορείς έκδοσης αυτών και μετά να τα καταθέσουν στο φορέα που πρόκειται να διοριστούν.

Επισημαίνεται επίσης ότι έχει προηγηθεί ο αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π. και επομένως οι φορείς πρέπει να περιοριστούν στον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που θα υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρέασαν οπωσδήποτε στην κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης (άρθρο 28 του Ν.4305/2014, όπως ισχύει) – βλ. σχετικά και κατά περίπτωση Παραρτήματα Α έως Ε, σελ. 331-363 της προκήρυξης και «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», σελ. 325-328 της προκήρυξης).

Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την οικεία προκήρυξη για την απόδειξη της συνάφειας της εμπειρίας ή την διασφάλιση της παραίτησης λοιπών δικαιούχων υπέρ του διοριστέου/προσληπτέου που ανήκει στην ειδική κατηγορία Β΄ δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου στους φορείς.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (άρθρο 1) αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Δείτε επίσης: ΟΠΕΚΑ Κοινωνικός Τουρισμός 2019 – Αποτελέσματα: Πώς θα παραλάβεις το δελτίο σου!
ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486