105 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμο της χώρας

Από neolaia.gr Team 10 Ιουλίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμο της χώρας, μέσα από προκήρυξη που δημοσιεύτηκε. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση, αφού πρώτα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ακολουθώντας τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Αναλυτικότερα:

105 θέσεις εργασίας – Δήμος Αμαρουσίου

Ανακοινώνεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου η πρόσληψη έως εκατό πέντε (105) ατόµων για την πλήρωση των θέσεων ωροµίσθιων καθηγητών εκµάθησης µουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τµηµάτων (εικαστικά – χοροί – µοντέρνες τέχνες) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) µηνών για απασχόληση σε αναγνωρισµένη σχολή για τη λειτουργία των µουσικών τµηµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου Αµαρουσίου, ή έως οκτώ (8) µηνών για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τµηµάτων της Επιχείρησης, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους χρήστες για την περίοδο 2019-2020:

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση συµµετοχής.
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο (διπλής όψεως) Αστυνοµικής Ταυτότητας.
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώµατος, ή πτυχίου, ή µεταπτυχιακού, ή διδακτορικού τίτλου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύµατος της ηµεδαπής, ή ισότιµου αναγνωρισµένου στην Ελλάδα ιδρύµατος της αλλοδαπής (οι τίτλοι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε το Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει και του Ν. 4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων»), συνοδευόµενα από την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους. Σχετικά µε την επικύρωση δηµόσιων ή ιδιωτικών αντιγράφων ηµεδαπών και αλλοδαπών εγγράφων τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύει ο Ν. 4250/2014.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι τίτλοι σπουδών (πτυχία και διπλώµατα) από Αναγνωρισµένα Μουσικά Εκπαιδευτήρια (Ωδεία και Μουσικές Σχολές) και σε αναγνωρισµένα από το Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού (ΥΠΠΟΑ) γνωστικά µουσικά πεδία, θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως τη θεώρηση του εν λόγω Υπουργείου.

• Έγγραφα που αποδεικνύουν τη διδακτική προϋπηρεσία µε σχέση εργασίας ή σύµβασης έργου στα µουσικά ιδρύµατα εποπτείας του ΥΠΠΟΑ και γενικότερα σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα στο ∆ηµόσιο ή/και Ιδιωτικό τοµέα, αποδεδειγµένη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων, όπως βεβαιώσεις των φορέων απασχόλησης ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (π.χ. καταστάσεις ενσήµων ΙΚΑ για ΑΣΕΠ, όπου να φαίνεται ο εργοδότης και το αντικείµενο εργασίας του), ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων, ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
• Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα, όπου θα αναφέρεται η σχετική

εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο ή/και Ιδιωτικό Τοµέα (σε χρόνια και µήνες), καθώς και αν υπάρχει προϋπηρεσία στα προηγούµενα προγράµµατα του ∆ήµου Αµαρουσίου και των Νοµικών του Προσώπων / ∆ηµοτικών / Κοινωφελών Επιχειρήσεων και Εταιρειών (αναλυτική καταγραφή), η επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, το καλλιτεχνικό έργο, η απόκτηση άλλων πτυχίων, κλπ.

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή, β) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόµιµα απαλλαγεί, γ) κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της
καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήµατος, δ) ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, ε) ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα, στ) σε περίπτωση ανεργίας, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο είναι άνεργοι µαζί µε τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆. πρόσφατης έκδοσης, ζ) τυχόν τρέχουσα απασχόληση στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα (παράλληλη απασχόληση) και η) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της προκήρυξης και αποδέχεται πλήρως τους όρους αυτής.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριµήνου.
• Έγγραφα που να αποδεικνύουν συµµετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (π.χ. ηχογραφήσεις, δισκογραφία, βεβαιώσεις συµµετοχής σε συναυλίες, εκδηλώσεις, σεµινάρια, διαλέξεις, δηµοσιεύσεις, µελέτες, συστάσειςδιακρίσεις, κλπ.) για την ειδικότητα που απαιτείται.
• Εφ’ όσον είναι δηµόσιοι ή δηµοτικοί υπάλληλοι, να έχουν έγγραφη άδεια εργασίας από την υπηρεσία που εργάζονται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως (µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής) εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, στον ισόγειο όροφο του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισµού ∆ήµου Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, τηλ. επικοινωνίας : 210-8056314-5, καθηµερινά, κατά τις ώρες από 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ.), από την Παρασκευή 05-07-2019 και για δέκα (10) ηµέρες, έως και την ∆ευτέρα 15-07-2019. Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή
εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας.

Για πληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8056314-5 καθηµερινά, στις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου (∆ηµαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆. Μόσχα, ισόγειο) και της Επιχείρησης (2ος όροφος ∆ηµαρχείου), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµαρουσίου: www.maroussi.gr. Η περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες του Ν. Αττικής.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

Δείτε ακόμα: Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε οι αιτήσεις & πότε καταβάλλεται η γ’ δόση

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486