Υποτροφίες 2019 ανακοινώθηκαν από εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας

Από neolaia.gr Team 4 Σεπτεμβρίου 2019

Υποτροφίες 2019: Δείτε αναλυτικά!

Νέες υποτροφίες 2019 πρόκειται να χορηγηθούν από δύο εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και από το Κέντρο Βοήθειας Νέων Αλέξανδρου και Άννης Γιαννακάκη.

1 Υποτροφία – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ολοκληρωμένη βελτίωση της καλλιέργειας και ποιότητας του συμπύρηνου ροδάκινου με την ανάπτυξη καινοτόμου υποδομής κατανεμημένης συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών αγρού_ΕΡΓ.ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-04591, MIS 5033206, και κωδικό ΕΛΚΕ 5875, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Κοράκη Αθανάσιο, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας, από φυσικό πρόσωπο Μεταδιδάκτορα, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος του έτους (31/12/2019) με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση, εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Μάθε περισσότερα εδώ.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486