Νέες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δήμους της χώρας

Από neolaia.gr Team 20 Σεπτεμβρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις, υποβάλλοντας την αίτησή τους και ακολουθώντας τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Ειδικότερα:

10 θέσεις εργασίας – Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ανακοινώνεται η η πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων, ως έκτακτο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Ο.Α.Π.Π.Α.), που θα αμείβονται με ωριαία αποζημίωση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων, από έσοδα που εισπράττει ο Οργανισμός.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 22-09-2019 έως και 01-10-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν
όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9:00- 14:00.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ ( Α φ ρ ο δ ί τ η ς 2 , Β ο υ λ ι α γ μ έ ν η ) , κ α ι σ τ η ν ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ
(www.vvv.gov.gr).

Περίληψη της παρούσης θ α δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486