111 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας – Δείτε τις ειδικότητες

Από neolaia.gr Team 13 Νοεμβρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε δήμους της χώρας, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις, υποβάλλοντας την αίτησή τους, αφού ακολουθήσουν πρώτα τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Αναλυτικότερα:

71 θέσεις εργασίας – Δήμος Λαρισαίων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 71 ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδ. ∆ικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ως 2 µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

71 ∆Ε ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (διαθέσιµη στο γραφείο προσωπικού και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαρισαίων).
2. Απαιτούµενος τίτλος σπουδών όπως προβλέπεται από την ανακοίνωση.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται στην αίτηση συµµετοχής).

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψη κ. Τσιγγάνη – Χαλκιά Κωνσταντίνου και κ. Βλησσαρούλη Βασιλειου από 12-11-2019 ως 18-11-2019 (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500242 ).

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486