56 θέσεις εργασίας άνοιξαν σε Δήμους της χώρας – Ειδικότητες & Δικαιολογητικά

Από neolaia.gr Team 10 Σεπτεμβρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις, υποβάλλοντας την αίτησή τους και ακολουθώντας τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Αναλυτικότερα:

21 θέσεις εργασίας – Δήμος Νέας Προποντίδας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 21 ατόμων, καλλιτεχνικού–διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο Νέας Προποντίδας και Καλλιτεχνικών Τμημάτων).

1 ΤΕ Μουσικός Κλαρινέτου
2 ΤΕ Μουσικός Κιθάρας
4 ΤΕ Μουσικός Πιάνου
3 ΤΕ Μουσικός Ανωτέρων Θεωρητικών
3 ΤΕ Μουσικός Θεωρητικών
1 ΤΕ Μουσικός Κρουστών
1 ΤΕ Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής
1 ΤΕ Μουσικός Βιολιού
1 ΔΕ Εμπειροτέχνης Μουσικός Μπουζουκιού
1 ΔΕ Εμπειροτέχνης Μουσικός Αρμονίου
1 ΤΕ Μουσικός Σαξοφώνου
1 ΔΕ Εμπειροτέχνης Μουσικός Ακουστικής κιθάρας
1 ΠΕ Καθηγητή Εικαστικών (Ζωγραφικής)

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Αφού η υπηρεσία μας ελέγξει τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου, θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, καθώς επίσης και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας www.nea-propontida.gr, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994
όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους του φορέα.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία του φορέα και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου πενήντα ευρώ (50€) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486